Kompetencje

Przejmujemy odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego realizujemy na koniec roku obrotowego lub na każdy inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na każdy inny dzień bilansowy.

W zależności od wielkości jednostki oraz innych wymagań ustawowych nasze sprawozdania składają się z:

  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
  • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • rachunku przepływów pieniężnych
  • sprawozdania zarządu z działalności spółki